skip to main content
Ravi Shah

Ravi Shah, P.E., QSP/D

Director: Orange County

Mark Thomas

Email: rshah@markthomas.com
Phone: (949) 247-3953